CÆp nhÆt ngày 19-07-2000
tnttwm@ifrance.com
seahawk1.gif (1325 octets)

TNTT_FR_1.jpg (23764 octets)
 
 

LA FRANCE et TNTT_VN.jpg (47273 octets)
 
 
 

M©i bån ljn ghi danh vào h¶p thÜ tnttfr@listbot.com
cûa Phong trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹ ViŒt Nam tåi Pháp.
Phong trào Thi‰u Nhi Thánh Th‹ (TNTT) là m¶t Phong trào Công Giáo ti‰n hành, lÃy Thánh Th‹, Thánh Kinh và giáo huÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo làm nŠn täng Ç‹ giáo døc và hܧng dÅn gi§i trÈ, nh¢m hai møc Çích:
     * Çào luyŒn thanh thi‰u niên trª thành nh»ng con ngÜ©i kiŒn toàn và nh»ng kitô h»u hoàn häo.
     * Çoàn ngÛ hóa và hܧng dÅn thanh thi‰u niên loan truyŠn Tin MØng Chúa Kitô và góp phÀn xây d¿ng xã h¶i.

Phong trào TNTT nhÆn Chúa Giêsu Thánh Th‹ là trung tâm Çi‹m, là nguÒn sÓng thiêng liêng và là lš tܪng sÓng cûa Ç©i mình.

ñÜ®c mª r¶ng cho tÃt cä nh»ng ai yêu thích phong trào TNTT, h¶p thÜ tnttfr@listbot.com
nh¢m møc Çích:
               * trao Ç°i nh»ng tin tÙc liên quan ljn Phong trào.
               * chia sÈ kinh nghiŒm trong viŒc giáo døc gi§i trÈ.
               * góp š xây d¿ng Phong trào (trong tinh thÀn tích c¿c).
               * góp l©i cÀu nguyŒn.

RÃt mong nh»ng Çóng góp cûa bån không ngoài nh»ng møc Çích trên. HËn g¥p låi bån trên Net.
 
 

seahawk1.gif (1325 octets)
 
 
 

tnttwm@ifrance.com