ñ giúp tu°i thÖ vit nam sinh trܪng tåi häi ngoåi:
* hiu bit lÎch sº hào hùng cûa t° tiên,
* tÆp nghe, tÆp Çc và tÆp nói ting vit,
 

ñoàn Kitô Vua
Phong trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam tåi Pháp
 

Çã th¿c hin
v§i nh»ng ging ca tÜÖi trÈ cûa các em thiu nhi
 

bæng nhåc kÎch
Anh Hùng trÈ
trong lÎch sº Vit Nam

gÒm: 1CD + 1 tÆp bài hát & kÎch bän.
 
 

Giá:
1 CD = 60 FF
2 CD = 100 FF