Sa måc HuÃn luyn Huynh trܪng toàn quÓc 1999 Çã ÇÜ®c t° chÙc tØ ngày 09-07 Çn ngày 14-07, tåi Abbaye Saint Pierre de Solesmes, gÒm:
* Sa måc D¿ trܪng: Bäo TÎnh 5
* Sa måc Huynh Trܪng cÃp 1: Lºa HÒng 6
* Sa måc Huynh Trܪng cÃp 2: DÛng Låc 5
* Sa måc Huynh Trܪng cÃp 3: Gia Liêm 3

T°ng sÓ sa måc sinh là 37 huynh trܪng và d¿ trܪng, tØ Marseille, Cergy và Paris.

Thành phÀn ban t° chÙc gÒm các huynh trܪng và huÃn luyn viên thu¶c Çoàn Kitô Vua - Paris và Çoàn Fatima - Nantes, dܧi s¿ hܧng dÅn cûa linh møc Chu Vinh Quang, trܪng Ban Nghiên HuÃn Trung ÐÖng - Phong trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam tåi Hoa Kÿ.