Solesmes - 10-14/07/1999
Sa måc Bäo TÎnh 5 - Lºa HÒng 6 - DÛng låc 5 - Gia liêm 3


Sa måc sinh nh¡n nhû:
'Nu sÓng ht mình trong nh»ng ngày Sa måc thì së tÆn hܪng ÇÜ®c nhiu nim vui và hc hÕi ÇÜ®c nhiu Çiu tÓt.'