Sa måc D¿ trܪng
Lºa HÒng 4 
Th©i gian tháng 8-1996
ñÎa Çim Domont
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. ñinh Kim Nguyt
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ Nantes, Marseille, Cergy và tØ Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu