ñoàn Kitô Vua hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Trܪng Phanxicô ñ Duy Hoàng - 1996
trích 'K yu 10 næm - ñoàn Kitô Vua'

 
K tØ khi vào Ç©i (22/6/86) b¢ng nh»ng bܧc chân non n§t nhÜng ÇÀy nhit huyt , ñoàn Kitô Vua vÅn không ngØng phát trin và cäi tin cho phù h®p v§i môi trÜ©ng sinh hoåt tåi Giáo XÙ VN/Paris. Ngày hôm nay, ñoàn Çã có m¶t h thÓng t° chÙc rõ ràng, m¶t nn täng sinh hoåt måch låc Çó là nh© s¿ h®p tác và giúp Ç«, tr¿c tip hay gián tip, trong suÓt mÜ©i næm cûa cä c¶ng Çoàn : Ban Giám ñÓc và Ban ThÜ©ng Vø GX, Ban Giáo L và Ban Phø Huynh,...nhÜng cø th nhÃt là nh»ng hy sinh, n l¿c không ngØng v tài trí và thì gi© cûa Ban Huynh Trܪng cùng s¿ thit tha, g¡n bó và nâng Ç« cûa Cha ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách,Tuyên Úy ñoàn. Sau cùng, m¶t may m¡n muôn Ç©i khó quên Çó là s¿ h tr® tích c¿c v tài l¿c và tinh thÀn cûa ñÙc Ông Phåm Væn PhÜÖng, T°ng Tuyên Úy PT/TNTT/VN tåi Hoa Kÿ, cùng các thành viên cûa Phong Trào, k tØ næm 1993.

Sau Çây là quá trình phát trin cûa ñoàn Kitô Vua qua các giai Çoån tØ næm 1985 Çn næm 1993, và tØ næm 1993 Çn næm 1995, tip vào Çó là hoài bão hܧng v tÜÖng lai. 
 

Giai Çoån khªi ÇÀu (1985-1987):

Th©i Çó, tåi GX cÛng Çã có các l§p giáo l và ting vit cho trÈ em do Cha Giuse Mai ñÙc Vinh phø trách. NhÜng Çn næm 1985, khi ÇÜ®c giao cho nhim vø lo v giáo l , Cha Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách nghï ngay Çn vic thành lÆp cho các em m¶t Çoàn th làm khung cänh sinh hoåt, hc hÕi. 
N¶i dung và hình thÙc sinh hoåt cûa PT/TNTT/VN Çã là câu trä l©i xác th¿c nhÃt. Qua PT, nim tin và lòng Çåo ÇÙc không còn mÖ hÒ, trØu tÜ®ng nhÜng ÇÜ®c cø th hóa và Çi vào Ç©i sÓng cûa các em qua vic th¿c hin BÓn Tôn ChÌ và sÓng Ngày Thánh Th. Ngoài ra, các em còn ÇÜ®c hܧng dÅn Ç hiu và sÓng tinh thÀn dân t¶c qua các gi© Vit ng» và các bu°i væn ngh Quê HÜÖng. Sau cùng là nh© các hình thÙc sinh hoåt tÆp th giúp các em trª nên månh dån, t¿ tin và tháo vát hÖn.
Th nên, kt quä cûa các bu°i h¶i thäo v§i phø huynh và gi§i trÈ là hai ngày tråi vào cuÓi tháng 8 / 85 tåi Conflans Saint Honorine. Cha Sách, cùng v§i 11 tråi sinh, mà Ça sÓ Çã trª thành huynh trܪng sau này, Çã tìm hiu, sÓng và sinh hoåt theo tinh thÀn cûa PT/TNTT/VN. ñåi chûng sinh Hoàng Væn Khoa Çã ÇÜ®c Ç cº làm ñoàn Trܪng ngay sau Çó.
SuÓt niên khóa 1985-1986, cùng v§i mi n l¿c cûa Cha Tuyên Úy và các trܪng, nh»ng gì cÀn thit cho ñoàn (c© ñoàn, c© ñ¶i, ÇÒng phøc, v.v...), Çã ÇÜ®c hoàn tÃt, kÎp cho ngày chính thÙc hóa gi»a c¶ng Çoàn : ngày 22 tháng 6 næm 1986. 
CuÓi tuÀn 30/04 - 01/05/85, Sa Måc ÇÀu tiên Çã ÇÜ®c t° chÙc, trong khuôn viên nhà Cha NguyÍn Chí Thit tåi Saint Germain en Laye, dܧi danh hiu là Lºa Bên ñÜ©ng 1. Tên Ç¥t sao h®p tình, h®p l! Th¿c t vì khuôn viên hoåt Ƕng không r¶ng l¡m, nên có lúc phäi sinh hoåt gÀn c°ng bên l ÇÜ©ng; nhÜng m¶t l do sâu xa hÖn, phát nguÒn tØ Thánh Kinh, là chÌ v s¿ ÇÒng hành cûa Thiên Chúa, dܧi dång vÀng mây và c¶t lºa, trong suÓt cu¶c hành trình v ñÃt HÙa cûa dân Do Thái trong sa måc. C¶t lºa ngØng ª Çâu thì dân c¡m tråi ª Çó.
Tài liu thì him. NgÜ©i bit sÖ sÖ chÌ ngÜ©i chÜa bit gì. Quyn S° Tay Huynh Trܪng cûa Cha NguyÍn ñÙc Huyên, soån cho Sa Måc bên MÏ, næm 1984, Çã là tài liu gÓi ÇÀu giÜ©ng, cûa các Huynh Trܪng trong suÓt mÃy næm lin.
Hình änh ngày 22/06/86 thÆt khó quên, cho nh»ng ai tham d¿ bu°i lÍ chính thÙc hóa ñoàn Kitô Vua, tåi GX/VN/Paris. TØ Cha Tuyên Úy Çn em Ãu nhi Çu h§n hª, tÜÖi cÜ©i trong b¶ ÇÒng phøc khæn quàng vØa c¡t chÌ, c© tung bay còn thÖm mùi väi m§i. Trong nao nÙc, 10 trܪng ÇÀu tiên Çã månh dån tin lên Tuyên hÙa, t¿ nguyn së phøc vø Thiên Chúa dܧi bóng c© cûa PT/TNTT/VN. 
 

Sinh thì dÍ mà dÜ«ng là cä m¶t vÃn Ç

Nh»ng hæng hái, cuÒng nhit thuª ban ÇÀu dÀn l¡ng, trܧc va chåm v§i nh»ng khó khæn th¿c t. VÓn ling sinh hoåt cûa trܪng cån dÀn mà không ÇÜ®c bÒi dÜ«ng cách ÇÀy Çû. 
Trܧc tình trång này, trong bu°i hp H¶i ñÒng Huynh Trܪng, vào khoäng ÇÀu næm 1990, vÃn Ç liên quan Çn s¿ tÒn tåi cûa ñoàn ÇÜ®c nêu ra. Sau nh»ng giây phút bàn luÆn cæng th£ng và sôi n°i, tÃt cä các trܪng, tØ c¿u Çn tân, Çu nhÃt quyt duy trì ñoàn Kitô Vua và nguyn së cÓ g¡ng tip tøc sinh hoåt theo Tôn ChÌ và ÇÜ©ng lÓi cûa Phong Trào.
K tØ giây phút Ãy, ñoàn nhÜ ÇÜ®c tái sinh, Ç cùng v§i khí th hæng hái, can Çäm nhÜ thûa ban ÇÀu, các trܪng ª låi , c¶ng v§i vài nhân tài m§i nhÜ các trܪng NguyÍn Xuân My, DÜÖng Trung Huy, Võ Thành Nhân..., Çã gi» Çúng l©i hÙa giúp ñoàn thæng tin v mi m¥t theo phÜÖng hܧng cûa PT.
Khoäng ÇÀu næm 1993, chÎ NguyÍn Xuân My, ñoàn Trܪng, Çã soån m¶t d¿ thäo N¶i Quy cho ñoàn Kitô Vua.
 

Näy mÀm và Thæng tin

Giai Çoån non n§t, d dÅm cûa ñoàn Çã chÃm dÙt Ç bܧc qua giai Çoån trܪng thành v§i tân ban ñiu Hành mà ñoàn Trܪng là anh DÜÖng Trung Huy. H thÓng Çin toán ÇÜ®c khai thác trit Ç k tØ Çây. Bän N¶i Quy ñoàn Kitô Vua Çã ÇÜ®c Cha Tuyên Úy và H¶i ñÒng Huynh Trܪng cùng tán thành ngày 25/06/95.
Nh»ng thành quä có ÇÜ®c ngày hôm nay, ngoài khä næng lãnh Çåo và sinh hoåt cûa các trܪng cÛ cÛng nhÜ m§i, phäi k Çn s¿ hy sinh, tÜÖng tr® vÜ®t bÆc cûa PT/TNTT/VN tåi Hoa Kÿ . Các HuÃn Luyn Viên nÒng cÓt, ñÙc Ông PhÜÖng - T°ng Tuyên Úy, Cha Quang - Trܪng Ban Nghiên HuÃn, cùng m¶t sÓ Trܪng, Çã không quän ngåi xa xôi, hao t°n bao thì gi©, tài chính và sÙc l¿c Çã truyn thø tài næng và kinh nghim quí giá cho ñoàn Kitô Vua ÇÒng th©i mª ra m¶t chân tr©i m§i cho PT/TNTT/VN tåi Pháp.
 

Hܧng v tÜÖng lai

V§i m¶t nn täng sinh hoåt v»ng vàng, sÓ Huynh Trܪng và Thiu Nhi ngày càng Çông, tài næng và thin chí cûa các Trܪng không thiu, thì ñoàn Kitô Vua nên bܧc vào giai Çoån ñi Gieo tåi các c¶ng Çoàn vùng phø cÆn Paris, trong giai Çoån ÇÀu. ñi Gieo Ç th¿c hành l¿c cuÓi cùng cûa các Sa Måc HuÃn Luyn HT. ñi Gieo Ç phát trin PT và cuÓi cùng, th¿c t nhÃt, là ñi Gieo Ç giäi quyt vÃn Ç thiu cÖ sª sinh hoåt tåi Giáo XÙ VN Paris.

 

  
Trang truo+'c
Mu.c lu.c
Trang sau