Sa måc D¿ trܪng
Bäo TÎnh 6 
Th©i gian tháng 2-2000
ñÎa Çim Chevilly Larue
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Anphong DÜÖng Trung Huy
Ban HuÃn Luyn Tr. Phaolô ñ Anh Sï
Tr. Tôma NguyÍn Væn MÅn
Tr. Phanxicô ñ Duy Hoàng
Thành phÀn tham d¿ D¿ trܪng tØ Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu