Sa måc D¿ trܪng
Bäo TÎnh 2 
Th©i gian tháng 11-1997
ñÎa Çim Nerville la Forêt
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Phanxicô ñ Duy Hoàng
Thành phÀn tham d¿ D¿ trܪng tØ c¶ng Çoàn Sarcelles và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu