Sa måc D¿ trܪng
Bäo TÎnh 1 
Th©i gian tháng 11-1996
ñÎa Çim Domont
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Tôma NguyÍn Minh ñÙc
Thành phÀn tham d¿ D¿ trܪng tØ Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu