Thiu Nhi Thánh Th tåi Pháp.
Trܪng Gioan Võ Thành Nhân - 1996
trích "K yu 10 næm - ñoàn Kitô Vua".

 
. . . Tåi Pháp, næm 1985, Cha Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách ÇÜ®c b° nhim phø trách v Ban Giáo L tåi Giáo XÙ Paris, cùng v§i m¶t sÓ C¿u Huynh Trܪng Çã phát Ƕng và Çã chính thÙc thành lÆp ñoàn Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam : ñoàn Kitô Vua (1986). ñây là ñoàn TNTT Vit Nam ÇÀu tiên ÇÜ®c thành lÆp tåi Pháp. 
NhÜ nhóm lºa ÇÀu tiên Çã ÇÜ®c ÇÓt lên và cháy sáng, Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam tåi Pháp Çang trong Çà thæng tin : hin nay có khoäng 60/70 huynh trܪng và khoäng 300 Çoàn sinh. Các sa måc huÃn luyn Çã lÀn lÜ®t mª ra tØ 3 næm nay Ç Çào tåo và huÃn luyn huynh trܪng các cÃp : Sa Måc cÃp 1 L±A HNG 1, 2, và 3, Sa Måc cÃp 2 D¬NG LåC 1, 2, và 3, Sa Måc cÃp 3 GIA-LIÊM 1, và næm nay 1996 Sa Måc SINAI 1 lÀn ÇÀu tiên së ÇÜ®c t° chÙc nh¢m huÃn luyn và Çào tåo m¶t sÓ huynh trܪng huÃn luyn viên cæn bän và nÒng cÓt cho Phong Trào tåi Pháp. 
NhÜ håt lúa ÇÜ®c gieo xuÓng ÇÃt, tØ 3 næm nay chúng ta thÃy các ñoàn TNTT khác Çã lÀn lÜ®t ra Ç©i : ñoàn Chúa CÙu Th tåi Lyon (1993), ñoàn MË Vô NhiÍm tåi Toulouse (1994), ñoàn Fatima tåi Nantes (1994),...và còn m¶t sÓ c¶ng Çoàn khác dù chÜa thành lÆp ñoàn nhÜng m¶t sÓ các Huynh Trܪng cÛng vÅn âm thÀm hæng say hoåt Ƕng.
Là m¶t huynh trܪng mang sÙ mnh hܧng dÅn, nâng Ç«, và giúp cho các em Thiu Nhi trܪng thành, bit nhÆn ÇÎnh cu¶c sÓng và sÓng xÙng Çáng là m¶t Kitô H»u hoàn häo và m¶t công dân tÓt trong xã h¶i. Vic giáo døc các em trÈ quä là m¶t công tác không dÍ nu không có Chúa Giêsu Thánh Th cùng ÇÒng hành, và Ç« nâng. 
Song, công tác giáo døc gi§i trÈ không phäi cûa riêng m¶t sÓ ngÜ©i, mà là cûa mi ngÜ©i chúng ta, nhÃt là trong cu¶c sÓng khó khæn ngày hôm nay. Nhìn Çi, nhìn låi thì Thiu Nhi Thánh Th cÛng là con em cûa chúng ta, con em cûa quí vÎ. 
Phong Trào m©i gi tÃt cä quí phø huynh cùng dÃn thân, cùng chia xÈ nh»ng l tܪng cûa Phong Trào. ñ tØ nø cÜ©i cäm thông Çó, së bin thành ngn ÇuÓc sáng luôn thúc ÇÄy và hâm nóng tình liên ǧi gi»a Phø Huynh và Phong Trào, hòa h®p nhÎp nhàng trong các công vic giáo døc gi§i trÈ mà phø huynh có m¶t phÀn trách nhim không nhÕ. 
CuÓi cùng quay v phía gi§i trÈ, tôi xin mÜ®n l©i cûa m¶t trܪng huÃn luyn viên trong Phong Trào Ç kt : Này bån, ÇØng Ç Chúa Giêsu Thánh Th nhìn bån cÛng nhÜ ngày nào Ngài nhìn ngÜ©i thanh niên l¥ng lë quay m¥t chÓi tØ l©i m©i gi theo chân Chúa

 
 
Trang truo+'c
Mu.c lu.c
Trang sau