Sa måc Huynh trܪng - CÃp 1
Lºa HÒng 5 
Th©i gian tháng 11-1998
ñÎa Çim La Ferté sous Jouarre
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Tôma NguyÍn Minh ñÙc
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ c¶ng Çoàn Cergy và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu