Sa måc Huynh trܪng - CÃp 1
Lºa HÒng 3


 
Th©i gian tháng 8-1995
ñÎa Çim L¶ ñÙc
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. ñinh Kim Nguyt
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ các c¶ng Çoàn Marseille, Toulouse,  Nantes, Versailles, Cergy và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu