Sa måc Huynh trܪng - CÃp 1
Lºa HÒng 2 
Th©i gian tháng 7-1994
ñÎa Çim Domont
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Vincent NguyÍn ñÙc MÆu
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ các c¶ng Çoàn Marseille, Toulouse, Limoges, Strasbourg, Nantes, Versailles, Cergy và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu