Sa måc Huynh trܪng - CÃp 1
Lºa HÒng I 
Th©i gian tháng 7-1993
ñÎa Çim Rungis
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Vincent NguyÍn ñÙc MÆu
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ các c¶ng Çoàn Marseille, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Strasbourg, Nantes, Versailles, Cergy và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu