Gi§i thiu phong trào
Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam


Møc Çích
Nn täng
L tܪng
Tôn chÌ
PhÜÖng pháp giáo døc
T° chÙc


 M
ø
c

Ç
í
c
h


Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th nh¢m hai møc Çích t°ng quát:
* ñào luyn thanh thiu niên trª thành nh»ng con ngÜ©i kin toàn và nh»ng Kitô H»u hoàn häo.
* ñoàn NgÛ hóa và hܧng dÅn thanh thiu niên loan truyn Tin MØng Chúa Kitô và góp phÀn xây d¿ng xã h¶i.
Trª låi ÇÀu trang

 N

n

t
ä
n
g


Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th lÃy L©i Chúa trong Thánh KinhGiáo HuÃn cûa Giáo H¶i Công Giáo làm nn täng Ç giáo døc và hܧng dÅn gi§i trÈ trong các hoåt Ƕng.
Trª låi ÇÀu trang

 L

t
Ü
ª
n
g


Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th nhÆn Chúa Giêsu Thánh Th là trung tâm Çim, là nguÒn sÓng thiêng liêng và là l tܪng sÓng cûa Ç©i mình.
Trª låi ÇÀu trang

 


T
ô
n

c
h
Ì


5 tôn chÌ cûa Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th Vit Nam là:

* SÓng L©i Chúa và kt h®p v§i Chúa Giêsu Thánh Th b¢ng CÀu Nguyn, Rܧc LÍ, Hy Sinh, Làm Vic Tông ñÒ dܧi s¿ hܧng dÅn cûa Chúa Thánh ThÀn, cách riêng làm tông ÇÒ cho gi§i trÈ:"Gi§i trÈ phäi làm tông ÇÒ trܧc tiên và tr¿c tip cho gi§i trÈ" (S¡c lnh Tông ñÒ Giáo Dân, SÓ 12). 

* Yêu mn và tôn kính ñÙc Maria MË Chúa CÙu Th, Ç nh© MË chúng ta Çón nhÆn Chúa và Çem Chúa vào Ç©i m¶t cách tuyt häo.

* Tôn kính các Thánh Tº ñåo Vit Nam; noi gÜÖng và nên chÙng tá Tin MØng Chúa Kitô nhÜ các Ngài.

* Yêu mn và vâng phøc vÎ Çåi din Chúa Kitô, là ñÙc Giáo Hoàng, thû lãnh cûa Thiu Nhi Thánh Th ÇÒng th©i cÀu nguyn và th¿c hin nh»ng chÌ h¢ng tháng cûa Ngài.

* Thæng tin con ngÜ©i nhân bän. Bäo tÒn và phát huy tryn thÓng væn hóa dân t¶c Vit Nam.
 

Trª låi ÇÀu trang

  
P
h
Ü
Ö
n
g

p
h
á
p
 
 

 


g
i
á
o

d
ø
c

Phong Trào Thiu Nhi Thánh Th sº døng nh»ng phÜÖng pháp thích h®p Ç giáo døc thanh thiu niên v hai phÜÖng din t¿ nhiên và siêu nhiên:

* T¿ Nhiên
     - ca vÛ,
     - trò chÖi,
     - sinh hoåt ngoài tr©i,
     - vào sa måc (c¡m tråi),
     - hàng Ƕi
     - hoåt Ƕng xã h¶i... 
 các sinh hoåt này ÇÜ®c thÃm nhuÀn tinh thÀn Thánh Kinh.

* Siêu Nhiên: :
     - sÓng Ngày Thánh Th 
         ( Dâng ngày, CÀu nguyn, Rܧc lÍ, Làm vic Tông ÇÒ ...)
     - th¿c hin Bó Hoa Thiêng Liêng,
     - khung cänh Thánh Kinh
     - Chia SÈ L©i Chúa
     - Tïnh HuÃn ...
nh»ng phÜÖng pháp trên ÇÜ®c xp vào 2 loåi: khÖi nguÒn Thánh Th & khÖi nguÒn Thánh Kinh

Trª låi ÇÀu trang

 


T
°

c
h
Ù
c

Phong trào Thiu Nhi Thánh Th Ç¥t cæn bän hoåt Ƕng tåi cÃp ñoàn, thÜ©ng ÇÜ®c thành lÆp tåi m¶t Giáo xÙ ho¥c C¶ng Çoàn Công Giáo. Các thiu nhi trong ñoàn ÇÜ®c chia vào 3 Ngành:
 
 Ngành  Tu°i  KhÄu hiu
   u Nhi  6t - 9t  Ngoan
   Thiu Nhi  10t - 13t  Hy sinh
   Nghïa Sï  14t - 17t  Chinh phøc

Vic hܧng dÅn và Çiu hành ñoàn do các thành phÀn sau Çây chÎu trách nhim:
 
___  Huynh trܪng KhÄu hiu: Phøng s¿.
Anh chÎ trܪng thành có nhim vø hܧng dÅn và giáo døc Çoàn sinh.
   D¿ trܪng TØ 16 Çn 18 tu°i ho¥c m§i gia nhÆp Phong trào, Çang tÆp s¿ Ç trÕ thành     huynh trܪng
___  Tr® tá Giáo dân có thin chí và khä næng, h tr®  các huynh trܪng trong các sinh   hoåt Phong trào.
___  Tr® úy Các tu sï nam n» c¶ng tác v§i cha Tuyên úy v vic huÃn luyn tinh thÀn     Çåo ÇÙc cho Çoàn sinh và huynh trܪng.
___  Tuyên úy Là ngÜ©i lãnh Çåo ñoàn, hܧng dÅn Ç©i sÓng Çåo ÇÙc và cº hành các nghi lÍ phøng vø.

Trª låi ÇÀu trang 
Mu.c lu.c
Trang sau