Sa måc Huynh trܪng - CÃp 3
Gia Liêm 1 
Th©i gian tháng 8-1995
ñÎa Çim L¶ ñÙc
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng L.m. J.B. Chu Vinh Quang
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ các c¶ng Çoàn Marseille, Toulouse, Limoges, Çoàn Kitô Vua - Paris và Çoàn Emmanuel -Texas, Hoa Kÿ.
Trang ÇÀu