Sa måc Huynh trܪng - CÃp 2
DÛng Låc 3 
Th©i gian tháng 8-1995
ñÎa Çim L¶ ñÙc
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Vincent NguyÍn ñÙc MÆu
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ các c¶ng Çoàn Marseille, Toulouse, Limoges, Nantes, Cergy, và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu