Sa måc Huynh trܪng - CÃp 2
DÛng Låc 2 
Th©i gian tháng 7-1994
ñÎa Çim Domont
Tuyên úy sa måc L.m. Francis Phåm Væn PhÜÖng
Sa måc trܪng Tr. Antony Phåm Ngc Anh
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng tØ các c¶ng Çoàn Marseille, Toulouse,  Limoges, Strasbourg, Nantes, Cergy và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu