Sa måc Huynh trܪng - CÃp 2
DÛng Låc I 
Th©i gian tháng 7-1993
ñÎa Çim Rungis
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Antony Phåm Ngc Anh
Ban HuÃn Luyn Tr. Vincent NguyÍn ñÙc MÆu
Thành phÀn tham d¿ Huynh trܪng thu¶c Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu