Sa måc D¿ trܪng
Bäo TÎnh 4 
Th©i gian tháng 11-1998
ñÎa Çim La Ferté sous Jouarre
Tuyên úy sa måc L.m. Giuse ñinh ñÒng ThÜ®ng Sách
Sa måc trܪng Tr. Phanxicô ñ Duy Hoàng
Thành phÀn tham d¿ D¿  trܪng tØ c¶ng Çoàn Cergy và Çoàn Kitô Vua - Paris.
Trang ÇÀu