Thánh Têrêxa Hài ñÒng Giêsu
ting gi cûa Tình ThÜÖng
 
Cäm hÙng sau chuyn Çi hành hÜÖng Lisieux,
trܪng An.

SuÓt cu¶c Ç©i con, Thiên Chúa nhân tØ Çã bao trùm lÃy con trong tình thÜÖng mn, nh»ng k nim ÇÀu tiên cûa con ÇÜ®c Ãn dÃu b¢ng nh»ng nø cÜ©i và nh»ng cº chÌ âu ym nhÃt!... Câu vit này cûa thánh n» Têrêxa Hài ñÒng Giêsu nêu lên s¿ trìu mn cûa tình thÜÖng dܧi hai hình thÙc : tình thÜÖng tha nhân và tình thÜÖng Thiên Chúa.
Gia Çình cûa thánh n» Têrêxa là m¶t giáo hi nhÕ, m¶t c¶ng ÇÒng nhÕ nhÜng tràn ÇÀy ñÙc Tin, Hy Vng và Bác Ái. M¶t tình thÜÖng cao cä và ch¥t chë Çã nÓi lin cha mË và thánh n» Têrêxa. TØ ngày Têrêxa chào Ç©i, tuy bÆn r¶n v§i công vic sinh sÓng, bà Martin, mË cûa thánh n» luôn thÙc sæn sóc ÇÙa con cûa mình v§i tÃt cä tình thÜÖng b¢ng l©i nói và hành Ƕng. Song song là nh»ng trìu mn cûa ông Martin Çã làm thánh n» cäm nhÆn ÇÜ®c tình thÜÖng Ãp û cûa m¶t ngÜ©i cha. Bên cånh Çó, vì là ngÜ©i em út trong gia Çình, nên thánh n» Çã ÇÜ®c vây quanh b¢ng tình thÜÖng chân th¿c cûa bÓn ngÜ©i chÎ. Qua tình thÜÖng âu ym cûa gia Çình, thánh n» Têrêxa Çã nhÆn thÙc ÇÜ®c lòng nhân tØ và tình thÜÖng vô biên cûa Thiên Chúa.
ñÓi v§i thánh n» Têrêxa, vì Thiên Chúa là Tình ThÜÖng mà thánh n» Çã lãnh nhÆn ÇÜ®c, thì s¿ ban t¥ng Çó cûa Thiên Chúa phäi ÇÜ®c cho Çi, phäi ÇÜ®c r¶ng mª. Thánh n» Çã hin mình cho Chúa Giêsu, vì theo thánh n» Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là tÃt cä. Chính vì th, tØ thuª bé thÖ Çn gi© phút cuÓi trên giÜ©ng bnh trong tu vin Dòng Kín, cä cu¶c Ç©i thánh n» Çã bܧc Çi trên con ÇÜ©ng tình yêu cûa Chúa Giêsu. Gi© phút sung sܧng nhÃt cûa thánh n» là nh»ng gi© hËn v§i Chúa Giêsu trong thánh lÍ, vì chính lúc Çó là nh»ng gi© phút g¥p g« m¥t ÇÓi m¥t và hip nhÃt ch¥t chë v§i Thiên Chúa. Mi lÀn nhÜ vÆy Çu ÇÜ®c thánh n» sÓng v§i tÃt cä tâm hÒn.
Thánh n» Têrêxa Çã ÇÜ®c l§n lên trong m¶t gia Çình hun ÇÓt ÇÀy tình thÜÖng! Чc gì mi gia Çình chúng ta là m¶t gia Çình sÓng Ƕng ÇÀy tình thÜÖng, và nh© Çó mi ngÜ©i trong gia Çình tìm ÇÜ®c nim an vui, thÜÖng mn, Çùm bc lÅn nhau và nhÃt là nhÆn thÙc ÇÜ®c Thiên Chúa là Tình ThÜÖng... Çó là m¶t bí quyt làm danh Cha cä sáng.
 
 
 
 

Trang truo+'c
Mu.c lu.c
Trang sau