Hånh các Thánh
A.T.

 
Các Thánh , ngÜ©i là ai ?

Là mi ngÜ©i chúng ta ÇÜ®c Chúa m©i gi nên thánh. Các Thánh cûa Chúa, chÌ có Chúa m§i nhìn thÃu ht. Tuy nhiên gÜÖng sáng cûa nhiu vÎ ÇÜ®c Ön Chúa thánh hóa cÛng chiu di Çn mi ngÜ©i và ÇÜ®c Giáo H¶i công nhÆn, chính thÙc tôn phong Chân Phܧc hay Hin Thánh. Chính là tuyên dÜÖng s¿ thánh thin cûa Chúa qua hình änh các con cái cûa Chúa.

Riêng ngÜ©i công giáo Vit Nam chúng ta, khi rºa t¶i ÇÜ®c nhÆn thêm tên thánh b°n mång, ngoài tên gi khai sinh .

Còn n»a, các bån có bit trong mi ngh, mi trång huÓng cûa cu¶c sÓng cÛng có m¶t vÎ Thánh phù h¶ và làm gÜÖng sáng ?

 Møc sÜu tÀm hånh các Thánh muÓn m©i các bån ghé m¡t vào Ç cùng khám phá.
 
 
 
Mu.c lu.c
Trang sau