Thánh Giuse
A.T.

ñÙc Maria là m¶t thø tåo hoàn häo nhÃt ÇÜ®c Chúa chn làm mË ñÃng CÙu Th.
NgÜ©i thÙ hai cÛng ÇÜ®c m¶t Ç¥c ân l§n lao, Çó là Thánh Giuse. NgÜ©i ÇÜ®c Chúa chn Ç chæm sóc hai nhân vÆt quí trng nhÃt trên Ç©i ÇÓi v§i ông : Maria và Giêsu.

Phúc âm vit rÃt ít v Thánh Giuse, nhÜng cÛng Çû Ç chúng ta nhÆn thÃy s¿ Ç¥c bit cûa vÎ Thánh này và hiu ÇÜ®c vai trò cûa Ngài trong mÀu nhim Ngôi Hai xuÓng th làm ngÜ©i.

  Phúc Âm gi Thánh Giuse là ngÜ©i CÔNG CH´NH, là ngÜ©i sÓng Çích th¿c theo Phúc Âm : Yêu thÜÖng luôn luôn, mà Çã yêu thÜÖng thì thØa tha thÙ.
  Giuse luôn l¡ng nghe Ting Chúa, và khi nghe thì s¤n sàng vâng Chúa. Giáo H¶i thÜ©ng ca ng®i ting VÂNG cûa MË Maria nhÜng cÛng không quên ting VÂNG thÀm l¥ng cûa Thánh Giuse trong lúc l¥ng lë r©i Maria Çang mang thai Ç ra Çi, ÇÜ®c thiên thÀn báo cho bit sÙ mång cûa Maria và cûa chính Giuse. Giuse Çã VÂNG.

Vì vÆy Giáo H¶i Công Giáo Çã tôn vinh Thánh Giuse ª nhiu khiá cånh nhÜ sau :

Ngày 19 tháng 3 : Giáo H¶i hoàn vÛ cº hành Thánh LÍ trng th mØng Thánh Giuse.
ñÙc giáo hoàng Pie IX tuyên bÓ Giuse b°n mång Giáo H¶i hoàn vÛ trong Décret de la Congrégation Pontificale pour les Sacrements ngày 08/12/1870 và xác nhÆn qua Lettre Apostolique ngày 07/07/1871. ñÙc giáo hoàng Léon Xlll tái xác nhÆn quan thÀy này trong Encyclique ngày 15/08/1889.
Vai trò này ÇÜ®c giäi thích qua nh»ng vic cø th cûa Ngài: Thánh Giuse là hôn phu cûa MË Maria và là gia trܪng cûa Thánh gia thÃt.

Ngày 1 tháng 5 : Giáo H¶i tôn vinh Thánh cä Giuse qua con ngÜ©i lao Ƕng tay chân. Phúc Âm Çã cho chúng ta bit Thánh Giuse sinh th©i là th® m¶c.
Trong bài nói chuyn ngày 01/05/1955 (ngày lÍ quÓc t lao Ƕng), Giáo hoàng Pie Xll Çã tuyên bÓ Thánh Giuse là m¶t tÃm gÜÖng cho các th® thuyn và thit lÆp lÍ Thánh Giuse, ngÜ©i lao Ƕng.

Ngoài ra, các bån có bit Thánh Cä Giuse còn là b°n mång cûa Giáo H¶i Vit Nam ta?
Décret de la Congrégation Pontificale pour les Sacrements  ghi ngày 11/01/1952 Çã Ç ra Thánh Giuse b°n mång Giáo H¶i Vit Nam. Vì th Ça sÓ các " ÇÃng mày râu " Vit Nam ta thÜ©ng chn Giuse làm tên Thánh Ç« ÇÀu .
 
 

Trang truo+'c
Mu.c lu.c
Trang sau