Thánh Kinh

 
 
 

Thiên Chúa Çã d¿ng nên vÛ trø, muôn loài và con ngÜ©i trong vòng bao nhiêu ngày ?
 

 


 
Tra? lo+`i
Mu.c lu.c
Trang sau

 
 
Trä l©i:

Thiên Chúa Çã d¿ng nên vÛ trø, muôn loài và con ngÜ©i trong vòng 6 ngày.
Ngày thÙ bäy, Thiên Chúa nghÌ ngÖi.