ñÎa l

 
 
 

Hãy k tên 5 løc ÇÎa trên hoàn cÀu. 
 

 


 
Tra? lo+`i
Mu.c lu.c
Trang sau

 
 
Trä l©i:

5 løc ÇÎa trên hoàn cÀu là: Á châu, Âu châu, Phi châu, MÏ châu và Úc châu.